TRƯỜNG THCS LỘC NINH

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH LỚP

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

TT

Lớp

Họ tên phụ huynh

Chức danh

Ghi chú

1

6.1

Lê Thị Thu Ngà

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

2

Trần Thị Thanh Vinh

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

3

Trần Thị Giang

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

4

6.2

Lê Thị Hồng

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

5

Phan Thị Thanh Nga

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

6

Trần Văn Tri

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

7

6.3

Trần Thị Thuần

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

8

Hoàng Thị Kim Thoa

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

9

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

10

6.4

Nguyễn Thị  Lan Anh

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

11

Nguyễn Thị Xiêm

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

12

Phạm Thị  Ý

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

13

7.1

Nguyễn Thị Thái

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

14

Phan Hữu Hiệu

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

15

Trần Thị Thùy

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

16

7.2

Nguyễn Xuân Hưng

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

17

Phan Thị Huệ

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

18

Phạm Thị Lan

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

19

7.3

Nguyễn Thị Lành

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

20

Đinh Thị Trâm

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

21

Nguyễn Thị Lụa

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

22

8.1

Nguyễn Thị Lan

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

23

Nguyễn Thị Liên

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

24

Hoàng Công Nhân

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

25

8.2

Trịnh Thị Tuấn

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

26

Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

27

Võ Thị Lê

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

28

8.3

Nguyễn Thanh Bình

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

29

Nguyễn Thị Trang

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

30

Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

31

9.1

Trần Thị Vân

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

32

Nguyễn Thị Diệu

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

33

Hoàng Thị Liễu

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

34

9.2

Lê Thị Hường

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

35

Lê Thành Hưng

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

36

Thái Thị Chung

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

37

9.3

Lê Thị Oanh

Chi hội trưởng BĐD CMHS Lớp

 

38

Võ Thị Thu Thủy

Ủy viên BĐD CMHS Lớp

 

39

Nguyễn Thị Hồng Vân

Ủy viên BĐD CMHS Lớp